Zorg

Facebook

 Geïntegreerde zorg op onze school:

DOELEN :
 
·         Alle kinderen zo ruim mogelijk te leren kennen ( observeren, diagnosticeren).  We zijn ons hierbij bewust dat kinderen verschillen in culturele achtergrond, gewoonten en gedragingen, fysieke en psychologische ontwikkeling, motivatie, leerstijlen en leervermogen.
 
·         Alle kinderen met hun eigen mogelijkheden en beperktheden te aanvaarden.
We vinden het uiterst belangrijk dat ook de ouders hun kind zoals het is, leren aanvaarden.
 
·         Elk kind te bieden wat het nodig heeft om naar een hoger ontwikkelingsniveau te evolueren. 
Het is onze bedoeling de beperktheden zo veel mogelijk en op verschillende manieren bij te sturen. 
Daarbij blijft het welbevinden van het kind steeds onze leidraad. 
Een kind dat niet meer gelukkig of betrokken is, is voor ons een signaal om onze werking in vraag te stellen en ons af te vragen of wij nog verder in staat zijn om het kind dat te geven wat het nodig heeft.
 
 Vier zorgniveaus.
Deze zorg wordt gegeven door de klasleerkrachten zelf, aangevuld door de zorgcoördinator (Ann Vermeylen).
 
Niveau 0, noemen we de eerstelijnszorg :
Wat gebeurt er in de klas aan preventieve basiszorg (… voor ALLE kinderen)?
Dit is wat de leerkracht doet voor alle kinderen van zijn/haar klas zowel op socio-emotioneel vlak (bv. zorgen voor een goed klasklimaat) als op cognitief vlak (bv. differentiëren , zowel naar onder als naar boven toe)
 
Niveau 1, verhoogde zorg:
Wat doet de lkr. zelf aan verhoogde zorg, eventueel aangevuld met zorgjuf/zorgco.
Op socio-emotioneel vlak is dat oa:
          losse babbel leerling <-> lkr of zorgco
          tijd maken om conflicten, ruzies uit te praten (in/buiten de klas)
          werken met ‘hoe voel ik mij-boekje’?
         
Op cognitief vlak is dat oa :
          extra inoefenbundels
          oefenstof naar uitbreiding (bundels, spelletjes, computer,…)
          stappenplannen aanbieden om lln extra hulp te bieden
          probleempjes visualiseren op de bank tot ze van de baan zijn
          huistaken aanpassen (in samenspraak met ouders!)
         
 
Niveau 2 , uitbreiding van de zorg
Steeds met zorgcoördinator en/of zorgjuf.
          Intern/extern overleg: gesprekken met lkr.,ouders,leerlingen,CLB, therapeuten, …
          individuele ‘trajecten’ opstellen voor kinderen   / sticordi-maatregelen
          opstellen van handelingsplannen
          aanvragen van GON-begeleidingen
         
 
Niveau 3, overstap naar school op maat.
Steeds in overleg met ALLE partijen zoeken we naar de meest geschikte school voor het kind. Deze zoektocht wordt geleid door de zorgcoördinator, die wordt bijgestaan door klasleerkracht, directie, CLB, en eventuele andere hulpverleners.
De klasleerkracht en zorgcoördinator bezoeken (soms) bijzondere scholen waar het kind kan heengaan.
                                     
 

 

 

 

Facebook